ilustrační foto

Studijní kruhy jsou prostředkem doporučovaným Satja Sáí Bábou, který usnadňuje studium a poznávání duchovního učení. Účastníci se v nich obvykle zamýšlejí nad citátem nebo krátkou pasáží z duchovního textu (od Satja Sáí Báby, z Bible nebo z jiných textů různých duchovních tradic). Každý vyjádří svůj názor a sdílí s ostatními svoje pohledy a zkušenosti. Takovýmto způsobem dochází k celkovému porozumění studovaného textu a k porozumění jak vztáhnout duchovní učení ke každodennímu životu a praktikovat poznané učení.

Ačkoliv ve své podstatě jednoduchý, je studijní kruh překvapivě efektivním způsobem, jak se dostávat do hloubky duchovního učení a jak ho poznávat v jeho mnoha praktických i teoretických aspektech.

Formát studijního kruhu

V Satja Sáí organizaci jsou studijní kruhy, stejně jako ostatní aktivity, vedeny způsobem doporučeným Satja Sáí Bábou. Studijní kruh je vzájemným sdilením myšlenek k tématu. Není ani přednáškou ani diskuzí, a tak v něm nedochází k prosazování prosazování názoru jednotlivce ani ke konfliktům. Společným zacílením na podstatu probíraného tématu a přijetím a syntézou mnoha pohledů dochází k pochopení, které se blíží univerzální pravdě, jež je konečným cílem duchovní praxe.

Co je to studijní kruh? Nejedná se jen o čtení knih. Studijní kruh znamená, že každý v kruhu zaujme určitá stanoviska a promluví o tom, co si myslí. Členové vyjádří své názory, ze kterých jsou pak odvozeny důležité hodnoty. Pouhé čtení knih je vždy provázeno pochybností. Ale jestliže každý řekne svůj názor, pochybnosti se mohou vyjasnit. Kruh se dívá na téma z různých pohledů. Je to jako s diamantem, který má různé fazety, stěny, ale jedna je plochá, je to ta horní ploška, skrze kterou jsou vidět všechny ostatní. A právě odhalení té horní plošky je úkolem studijního kruhu.

John S. Hislop: „Conversations with Bhagawan Sri Sathya Sai Baba“, vydáno Sri Sathya Sai Books & Publication Trust, Prašánti Nilajam, Indie, str. 137-138

Hlavním smyslem studijních kruhů není čtení a nabírání teoretických znalostí, ale rozjímání, ve kterém poznáváme hlubší význam textu. V následné diskuzi jsou odvozeny způsoby, jak učení uvést do praxe v každodenních situacích.

Znalost toho co tento autor říká nebo onen světec učí není cílem vašeho studijního kruhu. Cílem by neměla být informace, ale transformace, ne instrukce, ale konstrukce. Bez praxe jsou teoretické znalosti zátěží, jen jejich praktikování je může prosvětlit, aby se staly moudrostí a byly asimilovány do každodenního života. Nemá smysl sbírat znalosti, které neposkytují životu harmonii a celistvost. Každá činnost má získávat platnost a hodnotu tím, že přispívá k odhalení pravdy, pravdy jak o sobě, tak o přírodě.

Satja Sái promlouvá sv. 12

Setkání

Informace o pravidelných setkáních naleznete v přehledu aktivit.