"Když se bude celé lidstvo v jeden moment modlit, aby se nepokoj, nespravedlnost, neřád a faleš změnili v mír, pravdu, lásku a vzájemnou službu, věci se jistě zlepší."

Satja Sáí Bába, Préma Váhiní, kap. 70

 

Satja Sáí mezinárodní organizace opakovaně praktikuje celosvětovou 24 hodinovou recitaci Gájatrí mantry. Nejbližší termín společné recitace je 15. června 2024 od 17 hodin do 16. června 17 hodin. Program začíná již v 16:50 promluvou a zpěvem duchovních písní. Online vysílání zpěvu Gájatrí a videa se Sáí Bábou můžete sledovat v uvedeném čase na tomto odkazu www.sathyasai.org/live.

 

Gájatrí je univerzální modlitba, která je směřována k imanentnímu i transcentnímu božství. Gájatrí mantra je svatá a je považována za matku Véd. Je nedenominační a může být recitována kýmkoliv k osvícení intelektu. Bhagaván Šrí Satja Sáí Bába zdůrazňoval, že recitace Gájatrí mantry je dobrá pro duchovní hledající kdekoliv, nehledě na národnost, rasu, náboženství, víru a pohlaví. Gájatrí nás chrání, kdekoliv jsme. Také je prevencí a lékem na nemoci, odvrací neštěstí a naplňuje dobrá přání. Gájatrí přináší mír jedinci, rodině, společnosti, národu a celému vesmíru. Překlad a více k jejímu významu naleznete níže.

 

Text Gájatrí mantry:

óm bhúr-bhuvas-svaha /

tat savitur varénjam

bhargó dévasja dhímahi /

dhijó jó nah pračódaját //

óm šánti šánti šántih //

 

Překlad slov mantry:

óm – meditační slabika symbolizující Boha

bhúr-bhuvas-svaha – trojice označující zemi – ovzduší – nebesa nebo tři úrovně existence: hmotnou – duševní – duchovní úroveň.

tat – „To“ – označení Nejvyššího bezejmenného Božství, brahma
savitur varénjam – dokonalost (či nejvyšší blaženost) božského Oživovatele

bhargó dévasja – záře boha, božská záře

dhímahi – soustřeďme svou pozornost, meditujme, přemýšlejme o

dhijó – mysl, intelekt

jó – světlo

nah – nás

pračódaját – ať inspiruje, ať vede

 

Celá mantra se tedy dá přeložit asi takto:

Óm. Meditujme (dhímahi) o nejvyšším Bezejmenném tat, které je podstatou hmotné, duševní i duchovní úrovně (bhúr-bhuvas-svaha). Meditujme o dokonalosti božského Oživovatele (savitur varénjam) a božské záři (bhargó dévasja). Kéž světlo osvítí naši mysl (dhijó jó nah pračódaját).

           

Tato mantra je nejznámější mantrou Rgvédu, stáří zhruba kolem 2500-3000 let, ovšem dle hinduistických zdrojů jsou védy mnohem starší. Gájatrí je typ časoměrného verše (metrum), který má 3x8 slabik. V Rgvédu je často používán.

Gájatrí je též jméno bohyně, která ztělesňuje tuto mantru a je považována za matku véd (Védamátá Gájatrí). Mantra sama se však neobrací k Bohyni, jak je často mylně uváděno, ale k Savitrovi – bohu Slunce v aspektu božského Oživovatele.  Proto je též nazývána Sávitrí mantra.

Existuje mnoho dalších gájatrí manter k různým božstvům (Ganéša gájatrí, Brahmá gájatrí, Višnu gájatrí, Šiva gájatrí aj., samozřejmě též Sáí gájatrí mantra). Všechny mají podobnou strukturu, mění se jména božstev a jejich atributy. Řada gájatrí manter je uvedena např. v Mahánárájana upanišadě.

Mantra se recituje opakovaně v počtu násobků tří, nejčastěji 3x, 9x, 21x, 108x.

 

Univerzalita Gájatrí mantry 

Pro každý druh síly musí být doložen nějaký důkaz buď přímým sledováním nebo odvozením. Lidé usilovali nalézt přímý důkaz, kterým by mohli zakusit transcendentální sílu. Nalezli jej ve Slunci. Bez Slunce by zde nebylo světla. Nic by tady nebylo. Všechny činnosti by se dostaly do mrtvého bodu. V tomto světě je vodík zásadní pro růst rostlin a všech živých bytostí. Základním komponentem Slunce je vodík a hélium. Bez vodíku a hélia svět nemůže přežít. Proto starci došli k závěru, že Slunce je viditelným důkazem transcendentální síly. Také objevili jemné tajemství o Slunci. Proto uctívali Slunce jako hlavní božství v Gájatrí mantře: „Dhiyo yonah Prachodayat“ – Kéž Slunce osvítí náš intelekt stejným způsobem jako sesílá svoji záři. Toto je modlitba určené Slunci v Gájatrí mantře. Tímto způsobem se dívali na Gájatrí mantru jako na matku Véd.  

Satja Sáí promlouvá, 21. května 1991 

Opakujte Gájatrí mantru – je to univerzální modlitba. Má tři části, meditaci na slávu Boží jako na osvícení imanence ve třech světech – vyššího, středního a nízkého (Óm Bhur Bhuva Svah; Tat Savitu Varenyam); má vyobrazení Slávy (Bhargo Devasya Bhimahi) a modlitbu soucitu pro osvobození, skrze pozdvihnutí intelektu, který prostupuje celý vesmír, nejen nějaké jednotlivé jméno nebo formu tohoto intelektu; a tak ji všichni mohou použít a být jí zachráněni. (…) oddaná recitace Gájatrí mantry očistí touhy a projeví lásku.  

Satja Sáí promlouvá, 13. říjen 1967 

 

Hlubší význam Gájatrí mantry 

BhurBhuvah a Svah v Gájatrí mantře odkazuje k tělu, životní síle a duši. Bhur znamená zemi, která není ničím, ale kombinací prvků. To označuje lidské tělo, které je také kombinací prvků. Bhuvah odkazuje k životní síle, která rezonuje tělem. Svah odkazuje k Pranájána šakti, která udržuje životní sílu. Tato Pranájána šakti je známá jako trvalé integrované vědomí. Je také označované jako vyzařování. Všechny tři, jmenovitě materializace, vibrace a vyzařování jsou přítomny v člověku. Často vám říkám, nejste jedním ale třemi – tím, kdo si myslíte, že jste (fyzické tělo), tím, za koho vás považují druzí (mentální tělo), a tím, kým opravdu jste (Božstvím).  

Satja Sáí promlouvá, 10. února 2000

Gájatrí má tři části: 1. Chvála, 2. Meditace a 3. Modlitba. První, kdy je Božství chváleno, poté, kdy Je s úctou meditováno a nakonec prosba, aby Božství rozehnalo temnotu nevědomosti a probudilo a posílilo intelekt. Dhimahi je spojeno s meditativním aspektem. Dhyo jonah prachodayat je spojeno s aspektem modlitby. Recitování Gájatrí mantry očišťuje mysl, uděluje zbožnost, nepřipoutanost a moudrost.  

Satja Sáí promlouvá, 10. února 2000 

 

Přínosy Gájatrí mantry 

Skrze meditaci na Gájatrí si jedinec může uvědomit vnitřní principy motivace pěti elementy, pěti životními dechy, které jsou v lidském těle a pěti obaly, v kterých je Atma. Stejně tak jako jsou zde tři základní energie, které ovládají člověka – fyzická, metafyzická a psychická, tak má Gájatrí tři aspekty – Gájatrí, Sávitrí a Sarasvatí. Gájatrí živí metafyzickou, Sávitrí fyzickou a Sarasvatí psychickou. Tyto tři nástroje musí být očištěny a povzneseny tak, aby člověk dosáhl cíle života. Skrze recitaci Gájatrí mantry a meditací na ni, může být tento velký úkol splněn. 

Satja Sáí promlouvá, 26. června 1981 

Bude vás ochraňovat od újmy kdekoliv jste – na cestách, v práci nebo doma. Lidé ze západu prozkoumávali vibrace, které jsou produkovány touto mantrou, a zjistili, že když je recitována se správnou výslovností, jak je určeno ve Védách, tak se atmosféra kolem stane viditelně osvícenou. Když je tato mantra recitována, tak na vás sestoupí Božské vyzařování a osvítí váš intelekt a vaši cestu. Také opakujte šánti třikrát na konci, tak opakování dá mír třem entitám ve vás – tělu, mysli a duši. 

Satja Sáí promlouvá 20. června 1977

Je zásadní recitovat Gájatrí mantru alespoň třikrát denně – ráno, v poledne a večer. To poslouží ke zmírnění důsledků špatných činů, které jedinec udělal ten den. Je to jako kupování zboží za hotovost, namísto toho, abyste je kupovali na splátky. Nekumulují se tak potom karmické dluhy tím, že každodenní karma je pro ten den napravena recitováním Gájatrí mantry.

Satja Sáí promlouvá, 17. března 1983

Kdy recitovat Gájatrí mantru

Když se sprchujete, je očišťováno tělo; kéž je vaše mysl a intelekt také očištěn. Učiňte recitování součástí vaší koupele stejně tak jako před každým vaším jídlem, když se probouzíte a když jdete spát. A také na konci opakujte třikrát šánti (mír), tak aby opakování dalo mír třem částem – tělu, mysli a duši.

Satja Sáí promlouvá 20. června 1977

Čas stejně jako člověk má tři kvality: satvickou, rajasickou a tamasickou. Den je rozdělen do tří částí: 4 ráno až 8 ráno a 4 odpoledne až 8 odpoledne patří satvické kvalitě; 8 dopoledne až 4 odpoledne patří rajasické kvalitě; 8 večer až 4 ráno jsou tamasické

8 večer až 4 ráno jsou věnovány především spánku. Osm hodin dne jsou všechny bytosti zaměstnány, včetně ptáků a zvířat, zastáváním svých každodenních povinností a jsou tedy považovány za rajasické. Když jsou čtyři satvické hodiny ráno užívány pro dobré skutky jako je uctívání, ctnostné činy, pobývání v dobré společnosti, může si být jedinec jistý tím, že se pozdvihne z lidské úrovně do Božské. Tedy v satvických hodinách (4 ráno až 8 ráno a 4 odpoledne až 8 odpoledne) by měla být Gájatrí mantra recitována.

Satja Sáí promlouvá, 17. března 1983