Organizace pojmenovaná po mě nevznikla proto, aby rozšiřovala mou slávu nebo proto, aby vytvořila nový kult, jenž mě bude uctívat. Organizace musí rozšířit zájem o recitování Božího jména, meditaci a další duchovní praktiky, které přivádějí člověka k Bohu. Musí vyjadřovat radost plynoucí ze zbožného zpívání a pamatování na Boží jméno a mír vyvěrající z takovéto dobré společnosti. Organizace má konat nesobeckou službu bezmocným, nemocným, nešťastným, negramotným a potřebným. Tato služba nemá být ukazována, nesmí hledat žádnou odměnu, ani vděčnost ani poděkování od jejich příjemců.

(Satja Sái promlouvá 8)

Satja Sáí mezinárodní organizace je mezinárodní organizace založená pro duchovní účel a jejím základem jsou Satja Sái Bábovi motta „Vždy pomáhejte, nikdy nezraňujte“ a „Milujte všechny a služte všem“ (Satja Sái promlouvá svazek 7). Sdružuje lidi různých společenských vrstev, profesí i vyznání a vede je k tomu, aby vedli smysluplný a morální život a naplňovali ho skutečnými lidskými hodnotami. Satja Sáí organizace nešíří žádnou víru ani na žádnou víru neobrací. Od svého zrodu se zabývá projekty na zlepšení společnosti na poli vzdělávání, lékařské a sociální péče. Hlavním cílem organizace je pomoci člověku poznat jeho vrozené božství.

Satja Sáí mezinárodní organizace inspiruje své členy k tomu, aby:

  • založili své životy na principech pravdy, lásky, správného jednání, míru a nenásilí a svým chováním a prací vnášeli tyto hodnoty do mezilidských vztahů;
  • praktikovali duchovní disciplínu;
  • věnovali se obecně prospěšným činnostem formou dobrovolné služby;
  • rozvíjeli vědomí božství v lidských bytostech, a tak budovali upřímný pocit bratrství mezi všemi lidmi.