Satja Sáí organizace se zabývá překladem knih od Satja Sáí Báby nebo o něm a ve spolupráci se Satja Sáí vzdělávacím centrem je připravuje pro vydání v České republice. Knihy, stejně jako CD/DVD, lze zakoupit je lze na našich akcích nebo je lze objednat na dobírku na adrese objednavky@sathyasai.cz. Objednávky na Slovensko je možné realizovat přes Satja Sáí organizaci Slovensko.

Promluvy 38

Tato kniha je souborem veřejných Sáí Bábových promluv, které pronesl v roce 2005. První část knihy odpovídá titulu Sathya Sai Speaks, Volume 38. V druhé části naleznete překlad knihy Dasara Discourses 2005, jedná se tedy o rozpravy udělené u příležitosti desetidenního svátku Dasará.

Vydalo Satja Sáí vzdělávací centrum v roce 2012. Pevná vazba, 240 stran.

Cena knihy v obchodní síti je 190 Kč. Při přímém prodeji nabízíme knihu za 130 Kč + poštovné. (Nižší cena platí i při zakoupení knihy na kterékoliv akci pořádané Sáí organizací ČR.)

Cena: 130 Kč + poštovné

Promluvy 4

Tato kniha přináší v češtině dosud nepublikované Sáí Bábovy promluvy pronesené v roce 1964. Svým obsahem odpovídá anglickému originálu Sathya Sai Speaks 4. Zesnulý profesor N. Kastúri, původní překladatel a kompilátor celé edice Satja Sáí promlouvá, nazývá tuto řadu svazků „voňavými kyticemi, jež nikdy neuvadnou ani nevyblednou“.

Nelze než souhlasit. Ačkoliv jsou promluvy staré již téměř 50 let, jejich poselství nijak nepozbývá na platnosti. Spíše naopak: právě v dnešní době nabízí průzračné a snadno pochopitelné Sáí Bábovo učení praktické odpovědi na otázky vztahu jednotlivce sama k sobě, společnosti a celému stvoření, a umožňuje tak hledajícím nalézt vyrovnanost, štěstí a nejvyšší osobní naplnění.

Vydalo Satja Sáí vzdělávací centrum v roce 2011. Pevná vazba, 300 stran. ISBN: 978-80-903408-5-5. Cena v obchodní síti: 240 Kč.

Vzhledem k podstatně nižším nákladům při přímém prodeji nabízíme knihu za 160 Kč + poštovné. (Nižší cena platí i při zakoupení knihy na kterékoliv akci pořádané Sáí organizací ČR.)

Cena: 160 Kč + poštovné

Satja Sáí promlouvá sv. 3

„Zde na každé stránce naleznete slova, která pro Vás vyřkl, několik z těch, která jsem se opovážil přeložit do neohrabané angličtiny, několik z těch, které jsem sesbíral z jeho rtů...“

Třetí svazek je souborem promluv pronesených Satja Sáí Bábou při různých příležitostech v roce 1963.

Cena: 110 Kč + poštovné

Promluvy k zámořským oddaným

Kniha obsahuje devět promluv, které Satja Sáí Bába přednesl při různých příležitostech malým skupinám oddaných ze západu v letech 1984-94. Většina Sáí Bábových promluv bývá adresována velkým davovým shromážděním, většinou složeným z indických oddaných, a tyto promluvy jsou pak také publikovány ve sbornících Sathya Sai Speaks.

V případě Promluv k zámořským oddaným se tedy jedná o soubor dosti ojedinělý. Poprvé vyšel v USA v roce 1999 a jedná se o kompilaci Promluv, vyšlých zatím jen časopisecky.

Vydalo Satja Sáí vzdělávací centrum, z anglického originálu Sathya Sai Baba: Discourses to Overseas Devotees, v Praze roku 2004, ISBN 80-903408-0-6

Cena: 139 Kč + poštovné

Gíta Váhiní (vyprodaná)

Jak už napovídá sám název je tato kniha inspirována Bhagavadgítou. Není však jejím komentářem nebo souhrnem. Tato Satja Sáí Bábova kniha je spíše reflexí současného života na pozadí příběhu a událostí, o kterých Bhagavadgíta vypráví.

Cena: 70 Kč + poštovné

Prašnóttara Váhiní

Tato útlá Satja Sai Babova kniha je jednou z prvních knížek ze série Vahini. Prašna znamená otázka, uttara odpověď a váhiní je tok. Kniha je tedy tokem otázek, které daly popud k odpovědím Satja Sáí Báby. Jejím cílem je objasnit základní pojmy jako je např. karma, jóga, džňána, se kterými se setkává i český čtenář, ale i další méně známé výrazy. Nejde vsak pouze o definování jejich pravého významu, ale zejména o srozumitelné uvedení pojmů do vzájemných souvislostí.

Cena: 40 Kč + poštovné

Jóga činu – Základy sádhany

Tento svazek obsahuje dvě knihy citátů a promluv Satja Sáí Báby na téma služby a sádhany. Může tak sloužit jako praktický průvodce na duchovní cestě.

…S novým porozuměním pravdě si uvědomujeme důležitost „služby“ a skutečnost, že služba bližnímu je službou Bohu. A současně sloužíme také sami sobě, neboť všichni jsme jedno. Na důležitost služby klade Bábá velký důraz. Na počátku se oddaní možná přihlašují do služby, protože věří, že je to tak správné. Jak se později začne srdce otevírat a láska plyne volněji, přichází touha po službě zevnitř, z prociťování lásky a soucítění… (z předmluvy k Józe činu)

Sádhana je duchovní cvičení. Praxe sádhany každého z nás je jiná, protože každý člověk je jedinečná, neopakovatelná bytost. Náš postup na cestě ke sjednocení se svým vnitřním já, s božstvím nám vrozeným, je také jedinečný a neopakovatelný. Existují však základní body, principy, které jsou všem společné, nebo jsou společné alespoň určitým skupinám lidí, jako jsou například studenti či učitelé. Ony základní body předkládá tato kniha. (z předmluvy k Základům sádhany)

Vydalo Satja Sáí vzdělávací centrum, z anglických originálů Yoga of Action a Bases of Sadhana, v Praze roku 2007, ISBN 80-903408-4-9.

Cena: 144 Kč + poštovné

Sáí Bábá – Avatár

„Sáí Bábá – Avatár“ je druhá Murphetova kniha o Šrí Satja Sáí Bábovi, který vzbudil velký zájem po celém světě. Autorovo předchozí dílo „Sáí Bábá – Muž zázraků“ se zabývá především Sáí Bábovým narozením, dětstvím a mladými léty a mělo ve světě ohromný ohlas. „Sáí Bábá – Avatár“ pokračuje tam, kde „Sáí Bábá – Muž zázraků“ končí. Kniha popisuje osobní zkušenosti těch, jichž se dotkla blahodárnost Sáí Bábovy duchovní síly. Autor předkládá i vlastní poznámky o různých aspektech Sáí Bábova života a díla. Hledá vysvětlení hlubin jeho osobnosti, cesty a duchovních pravd, které učí.

Vydalo Satja Sáí vzdělávací centrum, z anglického originálu Howard Murphet: Sai Baba - Avatar, v Praze roku 2005, ISBN 80-903408-3-0.

Cena: 169 Kč + poštovné

Sáí Bábá – Muž zázraků (vyprodaná)

Tato kniha je určena třem skupinám čtenářů. Do první patří ti, které zajímají a přitahují tajemství, kouzla a zázraky života. Druhou tvoří lidé, hledající duchovní světlo, kteří dosud nenalezli to, oč usilují. Mnozí čtenáři z obou těchto skupin, zvláště z té první, dosud ani neslyšeli o Satja Sáí Bábovi z Indie, natož aby viděli jeho zázraky a pocítili jeho velký vliv. Budou více než pochybovat. Pokusil jsem se tedy fakta prezentovat tak objektivně, jak je jen možné, s mírou oddanosti sníženou na minimum. Tématem zázračných jevů se občas nějakým způsobem zabývají i jiné knihy. Nevím ale o žádné, která popisuje tolik různých divů, spojených s ještě žijícím zázračným světcem a doložených takovým množstvím svědků, jejichž pravá jména jsou uvedena. Tito svědkové jsou většinou dobře známi ve svých profesních skupinách i komunitách a mohou být kontaktováni kýmkoli z pochybujících, kteří potřebují potvrdit zde popsané fantastické neuvěřitelné zážitky.

Třetí skupina čtenářů - Sáího oddaní - může mít pocit, že je tato prezentace příliš chladná, neboť prvek oddanosti je minimální. Prosím ale, aby si uvědomili, že čistá literatura oddanosti zajímá pouze oddané a já se zde primárně soustředím na mnohem širší pole čtenářů. Upřímně doufám, že i nejzapálenější a zkušený Sáího oddaný, kterému se výjimečně stalo běžným, nalezne na těchto stránkách něco, co ho bude zajímat – možná nějaké nové svědectví, aspekt nebo interpretaci velké Sáího moci. Neboť ta je nezměrným oceánem a člověk může poznat jen její nepatrnou část. Tato knížka je ovocem dlouhého, ale štědře odměněného hledání, pátrání a zkušeností. Chtěl bych se s vámi podělit o onu inspirující kapku z oceánu, kterou jsem poznal.

Vydalo Satja Sáí vzdělávací centrum, z anglického originálu Howard Murphet: Sai Baba - Man of Miracles, v Praze roku 2004, ISBN 80-903408-1-4

Cena: 169 Kč + poštovné

Proměna srdce

Tuto knihu sestavila a redigovala Judy Warnerová. Je sbírkou zážitků lidí, jejichž životy byly proměněny Šrí Satja Sáí Bábou. Příběhy, sepsané se srdečností a soucítěním, poskytují jedinečný a osobní pohled na Satja Sáí Bábu. Sáí Bába má milióny stoupenců v Indii, stejně jako v mnoha zemích po celém světě. Udivuje lidi moudrostí, poznáním a bezpodmínečnou láskou. Uvedená osobní vyprávění sepsali lidé, žijící běžný, každodenní život jako my. Ukazují, jak se skutečné duchovní probuzení objevuje za velice rozmanitých okolností – u lidí různých mentalit, vzdělání, zázemí a filozofických přístupů k životu. Tato kniha má pomoci pochopit poselství Šrí Satja Sáí Báby.

Vydalo Satja Sáí vzdělávací centrum, z anglického originálu Judy Warner: Transformation of the Heart, v Praze roku 2004, ISBN 80-903408-2-2

Cena: 159 Kč + poštovné