Satja Sáí Bába (1926 – 2011) je v současnosti jedním z nejuznávanějších duchovních učitelů na světě. Jeho život a poselství inspiruje mnoho lidí po celém světě k tomu, aby se obrátili k Bohu a vedli smysluplný a morální život. Sáí Bába se zasazoval o obnovení věčných hodnot pravdy, správného jednání, míru, lásky a nenásilí v každodenním životě. Hledající pravdy z nejrůznějších světových kultur přitahuje jeho nadčasové a univerzální učení a také způsob, kterým vedl svůj vlastní život. Bába neusiloval o nasměrování následovníků svého učení k jednomu konkrétnímu náboženství, ani o založení nového vyznání. Namísto toho doporučoval s větší upřímností pokračovat v náboženství, které si člověk zvolil nebo ve kterém vyrostl. Jeho následovníci pocházejí ze všech národností, náboženství a duchovních cest. Setkávají se pravidelně ke studiu jeho učení, zpěvu duchovních písní a k aktivitám služby společnosti, aby praktikovali jeho poselství lásky, míru a jednoty celého lidstva.

Satja Sáí Bába se narodil 23. listopadu 1926 v Puttaparti, odlehlé vesnici ve státě Ándhra Pradéš v jižní Indii. Už od dětství projevoval výjimečnou moudrost, štědrost a soucit vůči lidem v nouzi. Mezi svými vrstevníky a ostatními ve vesnici byl znám jako „guru“. Dne 20. října 1940, ve věku 14 let Sáí Bába prohlásil své avatárství, tzn. že je vtělením božství, oprostil se od všech pozemských vazeb a závislostí a začal se věnovat svému úkolu, kterým je duchovní obnova lidstva skrze učení hodnot pravdy, správného jednání, míru, lásky a nenásilí. Po více než osm desetiletí byl jeho život působivým a dojemným příběhem lásky a soucítění. Sáí Bába zemřel 24. dubna 2011. Jeho tělo je pochováno v Sai Kulwant hale v jeho ášramu Prašánti Nilajam (v Puttaparti). Zde je též možno navštívit jeho hrobku (mahásamádhi) a zúčastnit se pravidelných celoročních duchovních aktivit.

Učení Satja Sáí Báby

Satja Sáí Bába předává ve svých promluvách a psaných textech hlubokou moudrost a nabízí vedení ve všech aspektech duchovního, náboženského a na lidské hodnoty zaměřeného života. Učí, že základní podstata člověka je božská a že smyslem života je uvědomění si tohoto božství. Toho lze dosáhnout, říká, vedením morálního života, poskytováním nesobecké služby lidem v nouzi, konáním duchovní praxe a rozvíjením lásky, úcty a soucitu vůči veškerému životu.

Satja Sáí Bába učí, že všechna náboženství vyjadřují stejné univerzální principy. Nabádá lidi, aby:

  • věřili v Boha, protože je jeden Bůh pro celé lidstvo, ačkoliv může být nazýván mnohými jmény
  • upřímně následovali svá náboženství a žili svůj každodenní život v souladu s dobrým chováním a morálkou
  • respektovali všechna ostatní náboženství, protože žádné z nich neobhajuje negativní a nižší vlastnosti člověka
  • vykonávali nesobeckou službu chudým, nemocným a lidem v nouzi, bez myšlenky na odměnu nebo slávu
  • ve svých životech pěstovali hodnoty pravdy, boží lásky, správného jednání, míru a nenásilí, a svými životy propagovali tyto hodnoty mezi všemi
  • milovali a sloužili zemi, ve které žijí, a ctili její zákony

Esence jeho učení může být shrnuta těmito osmi slovy:

Milujte všechny, služte všem. — Vždy pomáhejte, nikdy nezraňujte.

Satja Sáí promlouvá, sv. 7