První víkend měsíce září je již několik let v evropské Satja Sáí organizaci vyhrazen setkání zástupců z jednotlivých zemí. Tak tomu bylo i v letošním roce, kdy se zástupci tentokrát sjeli do Sai Prémy, což je místo nacházející se nedaleko řeckých Atén. Cíl Satja Sáí mezinárodní organizace zůstává stále stejný a tím je „…pomoci člověku rozpoznat jeho vrozené božství“, tak jak to uvedl Satja Sáí Bába ve své promluvě z 6. ledna 1975. To však jak tento cíl naplnit se v průběhu času mění. Z toho důvodu se sjíždějí i zástupci jednotlivých evropských zemí, aby sdíleli nové zkušenosti, obtíže, výzvy a vize a společně nacházeli možné odpovědi, přičemž však se jim také mohou otevírat nové obzory nebo otázky.

Jako každý rok měli účastníci možnost slyšet zprávy z jednotlivých zemí a výborů. Jedním z nově vzniklých výborů je archivní, jenž se zabývá shromažďováním informací a předmětů, které souviseli se Satja Sáí Bábovým životem. Dalšími hodně probíranými tématy byly otázky týkající se styku s veřejností. Velký posun organizace zaznamenala v oblasti IT, ale také v oblasti zdravotnické pomoci, kdy v některých oblastech světa je činnost Satja Sáí mezinárodní organizace v této oblasti impozantní. Veškeré statistiky, data a materiály tykající se organizace za minulý rok je možné nalézt na anglických webových stránkách organizace v každoročně vydávané zprávě (http://sathyasai.org/organisation/2016-annual-report).

Ač se zástupci snaží hledat nejrůznější cesty, jak pomoci společnosti v jejím duchovním růstu, tedy zvědomování si svého vrozeného božství, nutně docházejí k Satja Sáí Bábovu konstatování z 14. ledna 1994 „…první požadavek je osobní transformace. Očistěte svá srdce, poté se celá společnost stane také čistou.“ Někdy mezi nimi může také docházet k nesouhlasu, rozdílnosti názorů, tehdy je třeba pamatovat na slova: „Pokud jste si vědomi příbuznosti, jednoty s Bohem, základní Božské jednoty, nikdo vědomě nezpůsobí bolest či zármutek někomu jinému. Nechte vaši organizaci podporovat lásku, nechte ji vonět láskou a šířit evangelium lásky skrze příklad.“ (Satja Sáí Bába, 20. prosince 1967). Podobně jako Ježíš říká svým učedníkům na rozloučenou: „Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ (J 15, 10).