Láska v akci s podtitulem „Vy děláte Moji práci, Já dělám vaši práci.“ bylo téma setkání zástupců Satja Sáí organizace Zóny 7, jejíž součástí je i Česká republika. Toto setkání je organizováno vždy jednou za tři roky. Tentokrát se uskutečnilo ve dnech 3. - 5. března 2017 na rovinaté půdě Nizozemí. Místem setkání byl bývalý kapucínský klášter ve vesnici Beukenhof, která je vzdálená cca 20 km od Eindhovenu.

            Téma setkání Láska v činu nebylo novinkou, neboť již před devíti roky bylo téma podobné. Novinkou však byla účast delegátů z Velké Británie a Irska, neboť tyto země se staly součástí Zóny 7 až v minulém roce. Setkání se zúčastnili také delegáti z Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Norska, Polska, samozřejmě nechyběli delegáti z pořádajícího Nizozemí, již zmiňovaní Britové a Irové a byly zde také zástupci z České republiky. Celkový počet zúčastněných se blížil číslu 200. 

            Setkání začalo v pátek večer přivítáním, zpěvem duchovních písní a krátkým filmem. Hlavní  program přišel v sobotu. Téma víkendu otevřela Petra von Kalinowski z Německa, přičemž další myšlenky přinesla Marianne Meyer z Dánska. Hlavním řečníkem dopoledne byl národní prezident britské Satja Sái organizace Veeru Mudigonda. Veeru, jenž je civilním povoláním chirurg, se ve své promluvě odrazil od výroku Satja Sáí Báby, jenž zní: „Mám úkol: Postarat se o celé lidstvo a zaručit pro něj úplné štěstí. Dal jsem slib: Přivést všechny, kteří zbloudili, na cestu dobra a tak je zachránit. Jsem připoután k Práci, kterou miluji: Odstranit utrpení chudých a poskytnout jim, co postrádají.“ Na základě tohoto výroku mluvil o důležitosti služby, která je pravou podstatou konání každé lidské bytosti. Svoji řeč zakončil otázkou směrem k delegátům, jestli jsou opravdu ochotni vzdát se všeho ve prospěch služby lidstvu.

            Po této strhující promluvě byly na programu worskhopy na různá témata, mezi nimi např. o láskyplné a efektivní komunikaci, o láskyplném vedení, jak přinášet do společnosti lidské hodnoty atd. V odpoledních hodinách byl vyhrazen prostor pro vzájemné představení aktivit konaných v jednotlivých zemích. Tak se mohli delegáti dozvědět o aktivitách v různých zemích a zároveň sdílet o zeptat se na různé obtíže a radosti s nimi spojenými. Své aktivity prezentovaly, jak jednotlivé země tak i organizace v nich fungující. Všechny země prezentovaly své aktivity, z organizací se jednalo např. o ESSE, tedy insitut zabývající se vzděláváním v oblasti lidských hodnot. Den byl zakončen kulturním programem z řad delegátů setkání. Nejvíce z nich zaujal irský delegát svoji humorně trefnou písní Puttaparthi shuffle. Nejenom na základě této písně dojednala česká strana s irskou spolupráci.

            Nedělní program nabízel delegátům prostor pro otázky. Jednak se mohly ptát zástupců jednotlivých regionů, které jsou v Zóně 7. Mezi nimi byl i Manfred Gransee z Německa, jenž předsedá regionu 71, do nějž patří Česká republika. Delegáti však také mohli vznést své otázky v programu nazvaném Otázky, které mi leží na srdci. Otázek mohlo být položeno deset a odpovědi na ně si poskytovali delegáti navzájem. Mezi otázkami byly např. Co je to opravdová služba? Jak poznám, že jsem postoupil/a na duchovní cestě? aj. Program byl uzavřen poděkováním všem, kdo se podíleli na tvorbě a realizaci programu a celé akce.

            A proč hlavním tématem setkání bylo: Láska v činu: „Vy děláte Moji práci, já dělám vaši práci,“? Toto téma bylo již před devíti lety na podobném setkání. Neměli snad tvůrci programu dostatečnou invenci a tak vzali již jednou použité téma? Nebo se jednalo o jejich  pohodlnost, neboť už známé téma není potřeba připravovat? Nebo jednoduše nebyl čas připravovat něco nového? Odpověď leží ještě jinde. Protože to téma je nevyčerpatelné a stále a možná ještě více aktuální. A co je to ona Láska? Není ji možné zachytit plně do lidských slov. Nádherně se však o to pokusil v listu do Korintu svatý Pavel. Jeho popis je starý, přesto stále aktuální, je velmi známý a přesto neopakovatelný: „Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“